Huishoudelijk Reglement

801

Huishoudelijk reglement TTC Kluis
(vastgesteld tijdens ALV gehouden op 25 maart 2011)

Tafeltennisclub Kluis is een sportvereniging die zich ten doel stelt: ‘het recreatief en prestatief bedrijven van de tafeltennissport voor alle leeftijden [1]. Dit betekent dat gerichte en vrije trainingsuren worden aangeboden, tevens wordt de mogelijkheid geboden in competitieverband voor TTC Kluis uit te komen. Om de gang van zaken hieromtrent in goede banen te leiden is een huishoudelijk reglement opgesteld.

 

Aanmelden / afmelden

Indien je lid wenst te worden van TTC Kluis, vul je na een proefperiode van 4 weken een aanmeldingsformulier in. Dit formulier (vindplaats: map “formulieren” achter de bar/internetsite TTC Kluis: www.ttckluis.nl) lever je in bij de ledenadministrateur/ penningmeester. Aanmelding verplicht tot het betalen van contributie.

Beëindiging van het lidmaatschap is slechts mogelijk door het invullen van een afmeldingsformulier (vindplaats: zie aanmeldingsformulier). Het afmeldingsformulier wordt ingeleverd bij de ledenadministrateur/ penningmeester. Reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd. Dit houdt in dat een lidmaatschap steeds duurt tot het einde van een seizoen. Onder seizoen wordt een half jaar (januari – juni v.s. juli –december) verstaan.

De leden zijn verplicht veranderingen in de relevante persoonlijke gegevens zo snel mogelijk aan de ledenadministrateur door te geven.

 

Royement

Het bestuur kan het lidmaatschap opzeggen namens de vereniging, dit op grond van wanbetaling, wangedrag of als het lid handelt in strijd met de statuten of reglementen.

Het lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit met opgave van reden(en) in kennis gesteld. Betrokkene kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving hier tegen in beroep gaan op de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Aan alle aangegane verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, dient voldaan te worden.

Royementen worden bekend gemaakt op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Als een lid geroyeerd wordt door de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB), zal TTC Kluis dit besluit overnemen.

 

Contributie

De contributie wordt 2 keer per jaar in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt ieder lid een betalingsverzoek van de penningmeester. Voor nieuwe leden die tussentijds lid worden, wordt de contributie naar rato op basis van het tijdstip van aanmelding berekend.

De contributie dient te worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst van het eerste betalingsverzoek. Elk lid dat in gebreke blijft, ontvangt van de penningmeester schriftelijk een tweede betalingsverzoek. Volgt hierop binnen 30 dagen geen betaling, dan kan het bestuur namens de vereniging het lidmaatschap opzeggen. De openstaande contributie blijft niettemin verschuldigd.

 

Rekening en verantwoording

Het bestuur voert de boekhouding op basis van de door het bestuur gedane uitgaven resp. ontvangen inkomsten. Dit aangevuld met een begroting welke is gebaseerd op de verwachte inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. Daarnaast wordt de algemene vergadering inzicht geboden in de ontwikkeling van de financiële positie van de vereniging door middel van een overzicht van de liquide middelen, reserves en (eventuele) langlopende schulden.

De ALV kiest jaarlijks een kascontrolecommissie bestaande uit twee leden, welke geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie voert de kascontrole uit, op basis van de door de ALV vastgestelde instructie kascontrole TTC Kluis.
 

Verenigingsjaar

In afwijking van de statuten loopt het verenigingsjaar (financieel jaar) van 1 januari tot en met 31 december.
 

Declareren

Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester o.b.v. een volledig en ondertekend declaratieformulier (vindplaats: map “formulieren” achter de bar). De declaratiemogelijkheden staan op het declaratieformulier vermeld. Uitzonderingen kunnen slechts na afstemming met leden van het bestuur worden gedeclareerd. De declaraties worden via de bank uitbetaald; er wordt geen actieve kas gevoerd.

 

Barbeheer

Het gebouw inclusief kantine is eigendom van Stichting Sport Integratie (SSI). Het bestuur van SSI stelt in samenspraak met bestuur TTC Kluis een coördinator kantinebeheer aan. Aangezien er geen vaste kantinebeheerder in dienst is, wordt de bar wisselend door vrijwilligers (leden) bemand. De coördinator stelt hiervoor een schema Kantinedienst op. Voor wat betreft het barbeheer tijdens de competitiewedstrijden wordt verondersteld dat ouders van competitiespelende jeugdleden resp. de spelers van de seniorenteams op roulatiebasis het barbeheer verzorgen.

 

Gedrag

Iedere aanwezige, dus ook niet leden, dient zich naar behoren te gedragen. De diverse ruimtes, inclusief materialen en/of meubilair worden gebruikt waar ze voor dienen.

Apparatuur mag slechts worden bediend door verantwoordelijke trainer of barbeheerder.

Gemaakte rommel ruim je uiteraard zelf op. Roken is in de gehele accommodatie verboden. Er mag geen glaswerk worden meegenomen naar de speelzaal.

Auto’s en fietsen worden geparkeerd op de aanwezige parkeerplaats. Fietsen mogen niet binnen geplaatst worden, zoals in de entreehal.

 

Schade

Schade aan de vereniging of aan bezittingen van de vereniging, toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald. Ook indien deze schade het gevolg is van het uitoefenen van de tafeltennissport, of indien deze het gevolg is van het niet handelen naar de gestelde regels van een door de NTTB georganiseerd evenement.

 

Speelzaal

Het is verboden in de zaal te sporten met buiten-/sportschoenen met zwarte (gekleurde) zolen.

Tijdens competitiewedstrijden van de NTTB moet de gsm-telefoon in de speelzaal uitgeschakeld zijn of op trilfunctie ingesteld staan.

 

Competitie en/of toernooien

Officiële wedstrijden worden gespeeld in een rood shirt en zwarte broek.

Boetes welke door de NTTB aan TTC Kluis worden opgelegd, worden voor zover het seniorenteams betreft, doorberekend aan de betreffende speler(s) van het team, tenzij de boete niet verwijtbaar was.

 

Evenementen

De leden zijn verplicht, indien zij zich aanmelden voor een door de vereniging of NTTB georganiseerd evenement, de kosten voor dit evenement voor aanvang te voldoen. Indien het lid zich, na bevestiging van plaatsing voor het evenement, toch terugtrekt van deelname, dan blijft het lid de reeds gemaakte kosten voor dit evenement verschuldigd. Het bestuur is bevoegd in ieder afzonderlijk geval een uitzondering te maken.

 

Eigenaren gebouw

De accommodatie Jos Meijs hal is eigendom van de Stichting Sport Integratie (SSI). De grond waarop het gebouw zich bevindt is in eigendom van de gemeente Sittard-Geleen.

Het beheer (onderhoud) en exploitatie (kantine) is ondergebracht bij de stichting. Deze stichting is voor 100% gelieerd aan TTC Kluis. Tenminste 4 leden van TTC Kluis hebben zitting in het stichtingsbestuur. Aan het eind van het kalenderjaar wordt het exploitatieresultaat van de stichting verrekend met TTC Kluis. Een positief resultaat wordt uitgekeerd aan TTC Kluis; een nadelig resultaat wordt door TTC Kluis gecompenseerd.
 

Slotbepalingen

Ieder lid wordt geacht de bepalingen van het huishoudelijk reglement te kennen. In alle gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 25 maart 2011.


[1] Bron: verenigingsplan (hoofddoelstelling)

Deel.

Laat een bericht achter

Powered by www.ttckluis.nl