Contributie

De contributiebijdrage bestaat uit een verenigingsdeel en een NTTB deel (basis + afdeling). De verenigingscontributie moet halfjaarlijks vooraf worden voldaan. U krijgt hier een factuur voor toegezonden in maart en september. Betaling gaat bij voorkeur via automatisch incasso. Neemt u of uw kind deel aan de competitie, dan betaalt u daarnaast ook NTTB competitietoeslag. Bij tussentijds lid worden betaalt u de verenigingscontributie voor de resterende maanden + de NTTB contributies voor het gehele jaar (de NTTB rekent de basiscontributie per kalenderjaar ongeacht het tijdstip van inschrijving). De NTTB stelt in het najaar van elk kalenderjaar de (afdelings)basiscontributie en de (afdelings)competitietoeslag vast. Hierop heeft TTC Kluis geen (directe) invloed. Eventuele wijzigingen in de NTTB contributies worden direct doorgevoerd in de te heffen contributies. Voor het wijzigen van het verenigingsdeel van de contributie is toestemming nodig van de Algemene Ledenvergadering (ALV). [Besluit ALV Sept 2014.] Verdere informatie m.b.t. aan/afmelden: klik hier. Contributie per 1/1/2021.

Voorjaar 2021 TTC Kluis NTTB Totaal
Jeugd recreanten  € 55.00  €  10.00  € 65.00
Senioren recreanten  € 57.50  €  10.00  € 67.50
Jeugd competitie  € 55.00  € 27.50  € 82.50
Senioren competitie  € 57.50  € 37.00  € 94.50
 
Najaar 2021 TTC Kluis NTTB Totaal
Jeugd recreanten € 55.00 € 10.00 € 65.00
Senioren recreanten € 57.50 € 10.00 € 67.50
Jeugd competitie € 55.00 € 27.50 € 82.50
Senioren competitie € 57.50 € 37.00 € 94.50

Studentenkorting: Studenten zijn vaak door-de-week niet thuis en trainen in de stad waar ze studeren, ze hebben dus niet de mogelijkheid om door-de-week aan trainingen van TTC Kluis deel te nemen maar willen wel lid blijven of competitie spelen bij TTC Kluis. Door het geven van een korting op de contributie (studententarief) voor deze groep, blijft het aantrekkelijk voor hun om lid van TTC Kluis en de NTTB te blijven. Om in aanmerking te komen voor het studententarief moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden: 1) Ingeschreven zijn als student aan een onderwijsinstelling; 2) Mogen niet meer deelnemen aan de (vrije) trainingen van maandag tot en met donderdag van TTC Kluis; 3) Moeten zich zelf melden bij de ledenadministrateur om in aanmerking te komen. Korting op lidmaatschap van TTC Kluis: A) Voor niet-competitiespelende leden (studenten) geldt een korting van 25,- Eur per half jaar op de contributie. B) Voor competitiespelende leden (studenten) geldt een korting van 30,- Eur per half jaar op de contributie. Afmeldingen: Beëindiging van het lidmaatschap is slechts mogelijk door het invullen van een afmeldingsformulier. Het afmeldingsformulier wordt ingeleverd bij of verstuurd naar de ledenadministrateur/ penningmeester.Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging kan alleen schriftelijk of per e-mail. Het lidmaatschap eindigt op de eerste dag van het daarop volgende kwartaal. Er volgt geen restitutie van reeds betaalde verenigingscontributie, NTTB (competitie)bijdragen en dergelijke, ook niet als deze betrekking hebben op enige periode na de beëindiging van het lidmaatschap. TTC Kluis behoudt zich het recht voor, om bij beëindiging van het lidmaatschap eventuele betalingsachterstand op het lid te verhalen. Let op: de NTTB basiscontributie geldt voor een heel jaar, ook als iemand maar 1 maand lid is, zeg daarom tijdig voor 1 januari het lidmaatschap om geen NTTB basiscontributie te moeten betalen voor het daaropvolgende jaar.

Voor competitiespelers zowel bij de jeugd als senioren zal er éénmalig een bedrag van € 15,00 in rekening gebracht geworden ivm met het nieuwe competitieshirt wat ze ontvangen hebben bij de aanvang van de najaarscompetitie. Dit bedrag zal via de contributie ingehouden worden.

Powered by www.ttckluis.nl